Strona Główna / SZKOŁA WSPÓŁPRACY / Szkolny Program Aktywnej Współpracy

Szkolny Program Aktywnej Współpracy

Po zakończeniu drugiego warsztatu do dnia 12października 2014 roku zespól 6RUN, składający się z Uczniów, Rodziców i Nauczycieli wyznaczonych do udziału w projekcie, miał za zadanie opracować Szkolny Program Aktywnej Współpracy. Elementy tego programu oraz zadania do zrealizowania w szkole zostały omówione i częściowo opracowane podczas warsztatów w ramach projektu, które odbyły się w kwietniu i czerwcu 2014 roku.

 

Przygotowany program został skonsultowany z trzema podmiotami: Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną. Po uwzględnieniu sugestii członków społeczności szkolnej oraz naniesieniu poprawek, trzy podmioty podjęły uchwały w sprawie przyjęcia tego programu. Na początku października 2014 roku stworzony program został przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Program przewiduje działania opierające się na współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami w następujących obszarach: organizacja życia szkoły, dydaktyka i wychowanie oraz przestrzeń szkoły.

 

Najważniejsze cele tego programu to: budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie uczeń – rodzic - nauczyciel, zwiększenie aktywności i pomysłowości wśród społeczności szkolnej, wzrost poczucia identyfikacji ze szkołą oraz współodpowiedzialności przy realizacji statutowych zadań szkoły, wzmocnienie demokratyzacji życia w szkole oraz stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku, podniesienie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Program zawiera szczegółowe zasady współpracy w szkole. Opisany jest proces tworzenia i konsultowania pomysłów oraz przebieg podejmowania decyzji we wspólnych sprawach. Zasady określają także sposób przekazywania informacji oraz organizowania spotkań reprezentantów Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

 

Kluczowym elementem programu jest wykaz wspólnych zadań dla uczniów, rodziców i nauczycieli, jakie będą realizowane w roku szkolnym 2014/2015. Działania przewidują: przygotowanie i stworzenie miejsc do wspólnego spędzania czasu przerw przez uczniów, wydawanie gazetki szkolnej, modernizację sali komputerowej, organizację imprezy ogólnoszkolnej z okazji Dnia Wiosny, współpracę w szkole wspierającą proces zdobywania wiedzy oraz konsultowanie menu stołówki szkolnej. W programie znajduje się krótka charakterystyka każdego działania oraz szczegółowy opis procesu jego realizacji (kolejne kroki/zadania, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji).