Strona Główna / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE / Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?


1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2.Etos zdrowia w szkole.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
  i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

- uczniowie;

-nauczyciele;

-rodzice;

- inni pracownicy szkoły;

- inne osoby ze społeczności lokalnej.

O PROMOCJI ZDROWIA

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

W naszej szkole wolno, a nawet trzeba być samodzielnym, otwartym, odpowiedzialnym, ciekawym świata, krytycznym, prawym i tolerancyjnym.

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej.

 • Cenimy zdrowie fizyczne - bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu.
 • Cenimy zdrowie psychiczne - bo zapewnia dobre samopoczucie.
 • Cenimy zdrowie społeczne - bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi.
 • Cenimy zdrowie duchowe - bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas.

Dzięki idei SzPZ wciąż uczymy się:

 • świadomie dbać o zdrowie swoje oraz innych,
 • nie popadać w kompleksy,
 • walczyć ze słabościami,
 • pamiętać o słabszych,
 • poszukiwać różnych dróg w osiąganiu celu,
 • pytać i analizować odpowiedzi,
 • rozwiązywać, a nie odpychać problemy.

Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.

Nasze pierwsze nieśmiałe kroki na drodze do promocji zdrowia przerodziły się w działania zdecydowane, konsekwentne, pełne optymizmu i wytrwałości, nacechowane holistycznym podejściem do zdrowia

Cel nadrzędny, jakim kierujemy się od samego początku naszej pracy to:

Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”.

Jak pracujemy

Zadania, których się podejmujemy wynikają z wnikliwej diagnozy środowiska szkolnego.

 • Starannie opracowujemy plany pracy kierując się zasadą, że SzPZ jest szkołą skutecznego i przemyślanego działania.
 • W pracach nad realizacją zadań uczestniczą ci nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy sami tego chcą.
 • W każdym roku wybieramy do realizacji tylko jeden lub dwa cele priorytetowe, aby sensownie je zrealizować. W szkole promującej zdrowie nie ma akcyjności, ale systematycznie zaplanowana i monitorowana praca nad wybranym celem.