Strona Główna / PROJEKT EFS / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na usługę edukacyjną

Przetarg nieograniczony na usługę edukacyjną polegającą na organizacji
i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w projekcie „Z królową nauk przez całe życie”, realizowanym przez Gminę Lublin / Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
(oznaczenie sprawy: SP52/PN/EFS/1/2013)

więcej »