Strona Główna / EduScience / Projektu Eduscience – monitoring przyrodniczy.

Projektu Eduscience – monitoring przyrodniczy.

W roku szkolnym 2013/2014 r. nasza Szkoła kontynułuje działania w ramach Projektu Eduscience – monitoring przyrodniczy.

Monitoring przyrodniczy

Cel prowadzenia monitoringu przyrodniczego w szkołach:

Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostały zaproszone do prowadzenia monitoringu przyrodniczego w okolicy szkoły. Głównym celem prowadzenia obserwacji i pomiarów jest przybliżenie uczniom zawodów o charakterze użyteczności społecznej w ramach tzw. „pracy w służbie”. Kandydatom do wielu zawodów stawiane są specjalne wymogi jak konieczność pracy w dni wolne i święta, czy dużej odpowiedzialności za jakość danych (np. w służbach osłony meteorologicznej lotnisk). Przygotowywanie do pracy w takich zawodach powinno następować już od szkoły podstawowej, przy jednoczesnym dostępie uczniów do sprzętu pomiarowego gwarantującego dobrą jakość uzyskanych wyników pomiarowych. Osoby te muszą także wykształcić w sobie poczucie systematyczności i dyscypliny.

W projekcie proponuje się oswajanie uczniów z tym problemem oraz wyrobienie poczucia obowiązkowości od pierwszego etapu kształcenia.

Dodatkowym celem jest pogłębienie umiejętności wykorzystywania obserwacji naukowych w praktyce życia codziennego. Ponadto dzięki prowadzonym pomiarom i prezentacji ich wyników w postaci map tematycznych na portalu Eduscience uczniowie będą mogli samodzielnie analizować zróżnicowanie środowiska przyrodniczego w Polsce, a nauczyciele będą mogli wykorzystać zebrany w całym kraju materiał do przygotowania materiałów z zakresu science(głównie przyrody, geografii, biologii i matematyki).

Ogólna charakterystyka

Nasza Szkoła biorąca udział w projekcie została wyposażona w podstawowe przyrządy służące do wykonania poniżej opisanych pomiarów. Zestawy przyrządów zostały dostosowane do poszczególnych etapów kształcenia i odpowiadają zakresowi prowadzonych pomiarów. Każda ze szkół będzie miała możliwość nanoszenia swoich obserwacji i pomiarów na portalu Eduscience. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w proponowanym monitoringu w każdej chwili będą miały podgląd, które szkoły są aktywne i już przekazały swoje dane na specjalnej mapie w ramach portalu internetowego Eduscience.

Otrzymane ze szkół dane będą opracowywane i przedstawiane w formie graficznej dla większości zagadnień na oddzielnych mapkach tematycznych dostępnych także na portalu Eduscience.

Monitoring na poszczególnych etapach kształcenia

Monitoring przyrodniczy – I etap kształcenia

W szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia zakres monitoringu to raczej wytworzenie nawyku obserwacji otaczającej przyrody w określonych porach dnia oraz zapamiętanie lub zanotowanie najważniejszych zaobserwowanych zjawisk. Każde zdarzenie i obserwacja dokonywana przez ucznia podlega jego subiektywnej ocenie i opisowi. Te niekiedy drobne wydarzenia, są początkiem informacji, jaka może być przekazywana dalej przez pojedynczego lub grupę uczniów. Uczeń przekazując taką informację musi w pierwszej kolejności dokonać jej oceny pod kątem zgodności z rzeczywistością, aby można ją dalej rozpowszechniać. Ważnym elementem w takim procesie jest nie tylko wytworzenie u siebie nawyku sprawdzania informacji przed jej dalszym przekazywaniem, ale także odpowiedzialności za to, że informacja o zdarzeniu powinna być często przekazana niezwłocznie lub w ściśle określonym przedziale czasowym bądź w miarę systematycznie.

Zakres tych obserwacji powinien się opierać o typowe zdarzenia i fakty w przyrodzie związane między innymi z porami roku, łatwe do zdefiniowania, ale i charakterystyczne dla danego rejonu kraju. Możliwość obejrzenia rozkładu tych samych zdarzeń lub faktów na mapie Polski pozwoli uczniowi na własną ocenę różnic w środowisku jego miejsca zamieszkania lub bezpośredniego otoczenia.

Elementami dla takiego monitoringu winno być codzienne określenie w tej samej porze dnia podstawowych warunków meteorologicznych:

  • zachmurzenie – w trzech kategoriach: dzień słoneczny, całkowicie pochmurny bądź mieszany,
  • wiatr – stwierdzenie występowania lub braku wiatru, a w przypadku występowania wiatru określenie czy jest silny czy słaby,
  • opady atmosferyczne – w dwóch kategoriach: stwierdzenie występowania lub braku opadów atmosferycznych oraz dodatkowo określenie, czy jest to deszcz czy śnieg,
  • czy wystąpiły w ostatniej dobie burze lub pioruny,
  • czy zbiornik wodny (jeśli znajduje się w danej miejscowości) pokryty jest lodem.

Obserwacje powinny również nawiązywać do elementów otaczającej przyrody żywej:

  • zanotowanie przylotu lub odlotu bądź przelotów bocianów,
  • pojawienie się pierwszych kwiatów (forsycji, kasztanowca i bzu),
  • pojawienie się żółtych liści na brzozach i ich całkowite opadnięcie,
  • zanotowanie okresu opadania kasztanów i żołędzi.