Strona Główna / AKTUALNOŚCI / Wnioski o stypendia szkolne 2017/2018

Wnioski o stypendia szkolne 2017/2018

Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne w roku 2017/2018

1.Wnioskodawcą może być:

rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;

uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka

2. Wnioski należy składać do pedagoga bądź psychologa szkolnego (gabinet 40) - do 15 września

3. Wniosek powinien zawierać:

- oświadczenie o dochodach miesięcznych rodziny (dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 514 zł netto) przy jednoczesnym występowaniu jednej z poniższych okoliczności

- wskazanie przynajmniej jednej przyczyny z wymienionych:

  • bezrobocia
  • niepełnosprawności
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby
  • wielodzietności
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  • alkoholizmu lub narkomanii
  • rodziny niepełnej
  • zdarzenia losowego

4. Stosowne wnioski można pobierać u psychologa bądź pedagoga lub poniżej:

Wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym